Občinski predpisi

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci

Predpisi, na katere predpis vpliva